fbpx

Các cấp độ của The Funded Trader

Swipe left / right table

Micro
Mini
Đồng
Bạc
Vàng
Kim Cương
Chuyên gia

Kích cỡ tài khoản

$1,000

$3,000

$10,000

$30,000

$90,000

$270,000

$500,000

Monthly Profit Target
None
None
None
None
None
None
None

Standard Payout

15 Days

15 Days

15 Days

15 Days

15 Days

15 Days

15 Days

Mục tiêu lợi nhuận để nâng vốn

No scaling

No scaling

10%
10%

10%

10%

10%

Sụt giảm tối đa

9%

9%

8%

7%

5%

5%

5%

Sụt giảm hằng ngày

6%

6%

6%

6%

3%

3%

3%

Số ngày giao dịch tối thiểu

5

5

5

5

5

10

10

Consistency Rule

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Kích thước giao dịch nhỏ nhất

0.01 lot

0.01 lot

0.01 lot

0.05 lot

0.1 lot

0.5 lot

1 lot

Đòn bẩy khả dụng

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

Chia sẻ lợi nhuận

70/30

70/30

70/30

70/30

70/30

70/30

70/30

Phí đăng ký

$39

$100

$300

$900

$2,700

$5,000

Theo yêu cầu

Swipe left / right table

Mini
Đồng
Bạc
Vàng
Kim Cương
Chuyên gia

$3,000

$10,000

$30,000

$90,000

$270,000

$500,000

Phí đăng ký

$29

$96

$255

$399

$997

$1497

Phí hằng tháng

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Mục tiêu lợi nhuận

10%

10%

10%

10%

10%

10%

Sụt giảm hằng ngày

6%

6%

6%

3%

3%

3%

Sụt giảm tối đa

9%

8%

7%

5%

5%

5%

Số ngày giao dịch tối thiểu

5

5

5

5

10

10

Consistency Rule

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Đòn bẩy khả dụng

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

Swipe left / right table

Micro
Mini
Đồng
Bạc
Vàng
Kim Cương
Chuyên gia

Kích cỡ tài khoản

$1,000

$3,000

$10,000

$30,000

$90,000

$270,000

$500,000

Monthly Profit Target
None
None
None
None
None
None
None

Standard Payout

15 Days

15 Days

15 Days

15 Days

15 Days

15 Days

15 Days

Mục tiêu lợi nhuận để nâng vốn

No scaling

No scaling

10%
10%

10%

10%

10%

Sụt giảm tối đa

9%

9%

8%

7%

5%

5%

5%

Sụt giảm hằng ngày

6%

6%

6%

6%

3%

3%

3%

Số ngày giao dịch tối thiểu

5

5

5

5

5

10

10

Consistency Rule

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Kích thước giao dịch nhỏ nhất

0.01 lot

0.01 lot

0.01 lot

0.05 lot

0.1 lot

0.5 lot

1 lot

Đòn bẩy khả dụng

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

Chia sẻ lợi nhuận

70/30

70/30

70/30

70/30

70/30

70/30

70/30

Phí đăng ký

$39

$100

$300

$900

$2,700

$5,000

Theo yêu cầu

Swipe left / right table

Mini
Đồng
Bạc
Vàng
Kim Cương
Chuyên gia

$3,000

$10,000

$30,000

$90,000

$270,000

$500,000

Phí đăng ký

$29

$96

$255

$399

$997

$1497

Phí hằng tháng

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Mục tiêu lợi nhuận

10%

10%

10%

10%

10%

10%

Sụt giảm hằng ngày

6%

6%

6%

3%

3%

3%

Sụt giảm tối đa

9%

8%

7%

5%

5%

5%

Số ngày giao dịch tối thiểu

5

5

5

5

10

10

Consistency Rule

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Đòn bẩy khả dụng

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

Đồng
Bạc
Vàng
Kim Cương
Chuyên gia

Kích cỡ tài khoản

$10,000

$30,000

$90,000

$270,000

$500,000

Mục tiêu lợi nhuận

10%
10%

10%

5%

5%

Sụt giảm tối đa

5%

5%

5%

5%

5%

Số ngày giao dịch tối thiểu

5

5

5

10

10

Trading Period to achieve target

60 days

60 days

60 days

60 days

60 days

Kích thước giao dịch nhỏ nhất

0.01 lot

0.05 lot

0.1 lot

0.5 lot

1 lot

Đòn bẩy khả dụng

1:500

1:400

1:200

1:100

1:100

Chia sẻ lợi nhuận

70/30

70/30

70/30

70/30

70/30

Phí đăng ký

$300

$900

$2,700

$5,000

Theo yêu cầu
We use cookies
How do we use cookies
AGREE