Các cấp độ của The Funded Trader

Swipe left / right table

Micro
Mini
Đồng
Bạc
Vàng
Kim Cương
Chuyên gia

Kích cỡ tài khoản

$1,000

$3,000

$10,000

$30,000

$90,000

$270,000

$500,000

Mục tiêu lợi nhuận để nâng vốn

No scaling

No scaling

10%
10%

10%

10%

10%

Sụt giảm tối đa

9%

9%

8%

7%

5%

5%

5%

Sụt giảm hằng ngày

6%

6%

6%

6%

3%

3%

3%

Số ngày giao dịch tối thiểu

5

5

5

5

5

10

10

Kích thước giao dịch nhỏ nhất

0.01 lot

0.01 lot

0.01 lot

0.05 lot

0.1 lot

0.5 lot

1 lot

Đòn bẩy khả dụng

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

Chia sẻ lợi nhuận

70/30

70/30

70/30

70/30

70/30

70/30

70/30

Phí đăng ký

$39

$100

$300

$900

$2,700

$5,000

Theo yêu cầu

Swipe left / right table

Mini
Đồng
Bạc
Vàng
Kim Cương
Chuyên gia

$3,000

$10,000

$30,000

$90,000

$270,000

$500,000

Phí đăng ký

$29

$96

$255

$399

$997

$1497

Phí hằng tháng

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Mục tiêu lợi nhuận

10%

10%

10%

10%

10%

10%

Sụt giảm hằng ngày

6%

6%

6%

3%

3%

3%

Sụt giảm tối đa

9%

8%

7%

5%

5%

5%

Đòn bẩy khả dụng

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

Swipe left / right table

Micro
Mini
Đồng
Bạc
Vàng
Kim Cương
Chuyên gia

Kích cỡ tài khoản

$1,000

$3,000

$10,000

$30,000

$90,000

$270,000

$500,000

Mục tiêu lợi nhuận để nâng vốn

No scaling

No scaling

10%
10%

10%

10%

10%

Sụt giảm tối đa

9%

9%

8%

7%

5%

5%

5%

Sụt giảm hằng ngày

6%

6%

6%

6%

3%

3%

3%

Số ngày giao dịch tối thiểu

5

5

5

5

5

10

10

Kích thước giao dịch nhỏ nhất

0.01 lot

0.01 lot

0.01 lot

0.05 lot

0.1 lot

0.5 lot

1 lot

Đòn bẩy khả dụng

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

Chia sẻ lợi nhuận

70/30

70/30

70/30

70/30

70/30

70/30

70/30

Phí đăng ký

$39

$100

$300

$900

$2,700

$5,000

Theo yêu cầu

Swipe left / right table

Mini
Đồng
Bạc
Vàng
Kim Cương
Chuyên gia

$3,000

$10,000

$30,000

$90,000

$270,000

$500,000

Phí đăng ký

$29

$96

$255

$399

$997

$1497

Phí hằng tháng

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Mục tiêu lợi nhuận

10%

10%

10%

10%

10%

10%

Sụt giảm hằng ngày

6%

6%

6%

3%

3%

3%

Sụt giảm tối đa

9%

8%

7%

5%

5%

5%

Đòn bẩy khả dụng

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

Đồng
Bạc
Vàng
Kim Cương
Chuyên gia

Kích cỡ tài khoản

$10,000

$30,000

$90,000

$270,000

$500,000

Mục tiêu lợi nhuận

10%
10%

10%

5%

5%

Sụt giảm tối đa

5%

5%

5%

5%

5%

Số ngày giao dịch tối thiểu

5

5

5

10

10

Trading Period to achieve target

60 days

60 days

60 days

60 days

60 days

Kích thước giao dịch nhỏ nhất

0.01 lot

0.05 lot

0.1 lot

0.5 lot

1 lot

Đòn bẩy khả dụng

1:500

1:400

1:200

1:100

1:100

Chia sẻ lợi nhuận

70/30

70/30

70/30

70/30

70/30

Phí đăng ký

$300

$900

$2,700

$5,000

Theo yêu cầu
We use cookies
How do we use cookies
AGREE